Death Certificate Task
Home Death Registration Application Status
Rate Chart Download Certificate
Required Documents Acknowledgement Print
Upload Demanded Document Online Payment
Contact Us Print Receipt
घरी मयत झालेल्याचा मयत नोंदणी करण्याचा अर्ज ( मृत्यु झाल्या पासून १ वर्षा पर्यंत ) / Application for Registartion of Home Death ( Within 1 Year from Date of Death )
आवश्यकतेनुसार उपनिबंधकांनी मागविलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील.
अर्जदाराचे संपूर्ण नाव
*  
अर्जदाराचे आधार क्रमांक
*  
अर्जदाराचे मोबाईल क्रमांक
*  
अर्जदाराचा कायमचा पत्ता
*  
मृत्यू दाखला ज्यावर पाहिजे तो ईमेल
*  

मयताचे संपूर्ण नाव (मराठी)
*
मयताचे संपूर्ण नाव (इंग्लिश)
*
मृत्यु दिनांक
*  
मयताचे वय
*
लिंग
*  
मयताचे आधार क्रमांक
*  
मृत्युचे ठिकाण (मराठी)
*  
मृत्युचे ठिकाण (इंग्लिश)
*  
मृत्युचे ठिकाण प्रमाणे
मयताचे नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण (मराठी)
*  
मयताचे नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण (इंग्लिश)
*

मयताचे पती / पत्नीचे संपूर्ण नाव (मराठी)
*  
मयताचे पती / पत्नीचे संपूर्ण नाव (इंग्लिश)
*  
मयताचे पती / पत्नीचे कायमचा पत्ता
*  
मृत्युचे ठिकाण प्रमाणे
मयताचे आईचे संपूर्ण नाव (मराठी)
*  
मयताचे आईचे संपूर्ण नाव (इंग्लिश)
*  
मयताचे आईचे कायमचा पत्ता
*  
मृत्युचे ठिकाण प्रमाणे
मयताचे वडिलांचे संपूर्ण नाव (मराठी)
*  
मयताचे वडिलांचे संपूर्ण नाव (इंग्लिश)
*  
मयताचे वडिलांचे कायमचा पत्ता
*  

मयताच्या कुटुंबाचे धर्म
*  
मृत व्यक्तीचा व्यवसाय/ नौकरी
*  

मृत्यूपूर्वी घेतलेल्या वैद्यकीय सेवाच प्रकार
मृत्यूचे कारण वैद्यकीयदृष्ट्या प्रमाणित आहे का ?
रोगाचे नाव किंवा मृत्यूचे नेमके कारण

सिगारेट, विडी किंवा तत्सम पदार्थाचे व्यसन होते का - किती वर्षासाठी व्यसन होते
तंबाकू खाण्याचे व्यसन होते का - किती वर्षासाठी व्यसन होते
सुपारी किंवा पान मसाला खाण्याचे व्यसन होते का - किती वर्षासाठी व्यसन होते
दारू किंवा तत्सम उत्तेजक पदार्थाचे व्यसन होते का - किती वर्षासाठी व्यसन होते